ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру, щодо їх приведення у відповідність із нормами Законів України “Про адміністративні послуги” і “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України
ЮА. ЯЦЕНЮК
“ ” 2016 р.

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України,  які регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів
дозвільного характеру, щодо їх приведення у відповідність із нормами Законів України “Про адміністративні послуги”
і “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”
_____________________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

…..

4. У Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України,
2006 р., № 21, ст. 170):

1) статтю 18 після частини четвертої доповнити новими частинами такого змісту:

“Рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами видається протягом 20 робочих днів з дня подання підприємством, установою, організацією, громадянином України, іноземцем та особою без громадянства, іноземною юридичною особою або уповноваженою ними особою заяви та матеріалів, необхідних для його видачі.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами здійснюється відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, прийнятого в межах їх повноважень, суб’єкту, зазначеному у частині п’ятій цієї статті, відповідно до Закону України “Про адміністративні послуги” з урахуванням особливостей, установлених Законом України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку. Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) рішення здійснюється безоплатно.

Подання заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) цього рішення здійснюються в паперовій або електронній формі.

Порядок видачі (відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання) відповідними органами виконавчої влади рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Порядок видачі (відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання) органами місцевого самоврядування рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами встановлюється їх рішенням.

Суб’єкти, зазначені у частині п’ятій цієї статті, для отримання рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами звертаються до відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування із заявою, до якої додаються:
погодження постійного лісокористувача;

план використання території;
графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір лісової ділянки.

Дії щодо одержання погодження органу виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, яке передує видачі рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами, здійснюються відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування без залучення суб’єкта, зазначеного в частині п’ятій цієї статті.

Підставами для відмови у видачі рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами є:

 • подання суб’єктом, зазначеним у частині п’ятій цієї статті, неповного пакета документів, необхідних для прийняття рішення;
 • наявність раніше наданого рішення про виділення лісової ділянки у довгострокове тимчасове користування лісами іншому суб’єкту;
 • наявність встановлених законом заборон на виділення лісової ділянки у довгострокове тимчасове користування лісами;
 • виявлення в документах, поданих суб’єктом, зазначеним у частині п’ятій цієї статті, недостовірних відомостей;
 • непогодження органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, видачі рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами.

Надання відмови у видачі рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами здійснюється у строк, що не перевищує двадцяти робочих днів з дня одержання заяви та матеріалів, необхідних для його видачі.

Підставами для переоформлення рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами є зміна найменування або місцезнаходження юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місця проживання фізичної особи, фізичної особи – підприємця.
Переоформлення рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами здійснюється за заявою суб’єкта правовідносин тимчасового користування лісами, до якої додається таке рішення, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами становить два робочих дні з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставами для видачі дубліката рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами є його втрата або пошкодження.
Видача дубліката рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами здійснюється за заявою суб’єкта правовідносин тимчасового користування лісами протягом двох робочих днів.

Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування анулює рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами з таких підстав:

 • звернення суб’єкта правовідносин тимчасового користування лісами, із заявою про анулювання рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами;
 • припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);
 • припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця;
 • смерті фізичної особи.

Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який видав рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання такого рішення з підстав:

 • встановлення факту наведення в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 • використання суб’єктом правовідносин тимчасового користування лісами лісів на ділянках, виділених для користування на підставі рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами, із порушенням вимог законодавства, щодо яких відповідним органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, який видав рішення, було раніше надано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

Рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про анулювання рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами видається протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.

Рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами видається на строк до п’ятдесяти років.”.
У зв’язку з цим частини п’яту — восьму вважати відповідно частинами двадцять третьою — двадцять шостою;

2) статтю 69 викласти в такій редакції:

“Стаття 69. Порядок спеціального використання лісових ресурсів

Спеціальне використання лісових ресурсів на виділеній лісовій ділянці проводиться за спеціальним дозволом – лісорубним квитком, що видається (переоформляється, видається дублікат, анулюється) безоплатно суб’єкту лісових відносин.

Лісорубний квиток на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування видається органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства.

Лісовий квиток видається власниками лісів або постійними лісокористувачами на інші види спеціального використання лісових ресурсів.
На виділених лісових ділянках можуть використовуватися лише ті лісові ресурси і лише для цілей, що передбачені виданим спеціальним дозволом.
Лісорубний квиток видається власниками лісів або постійними лісокористувачами в установленому цим Кодексом порядку також на заготівлю деревини, не пов’язану із спеціальним використанням лісових ресурсів, під час здійснення лісогосподарських заходів.

Порядок видачі (відмови у видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання) спеціального дозволу встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) спеціального дозволу здійснюється згідно з вимогами, визначеними Законом України “Про адміністративні послуги”, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Подання суб’єктом лісових відносин заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) спеціального дозволу, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) йому цього дозволу здійснюється в паперовій або електронній формі.

Для одержання лісорубного квитка подаються такі документи:

 • заяву на використання лісових ресурсів під час проведення рубок головного користування;
 • відомість чергової лісосіки;
 • польову перелікову відомість;
 • переліково-оцінювальну відомість;
 • карту технологічного процесу розробки лісосіки;
 • план лісосіки.

Для одержання лісового квитка подається заява на використання лісових ресурсів.
Видача спеціального дозволу або надання рішення про відмову у його видачі здійснюється протягом тридцяти календарних днів з дня одержання заяви та матеріалів, необхідних для його видачі.

Підставами для відмови у видачі спеціального дозволу є:

 • подання суб’єктом лісових відносин неповного пакета документів, необхідних для одержання спеціального дозволу;
 • прийняття в установленому порядку рішення про зміну поділу лісів на категорії, в межах яких знаходяться лісові ділянки, виділені для спеціального використання лісових ресурсів, або про виділення особливо захисних лісових ділянок;
 • прийняття рішення про припинення діяльності лісокористувача;
 • невстановлення лімітів використання лісових ресурсів або їх перевищення.

Спеціальний дозвіл анулюється за рішенням органу виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, або власників лісів, постійних лісокористувачів у разі:

 • звернення суб’єкта лісових відносин із заявою про анулювання рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами;
 • припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);
 • припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця;
 • смерті фізичної особи.

Орган виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, який видав спеціальний дозвіл, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання цього дозволу з підстав:

встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
здійснення спеціального використання лісових ресурсів суб’єктом лісових відносин, який одержав спеціальний дозвіл, із порушенням вимог законодавства, щодо яких органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

Рішення органу виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, або власників лісів, постійних лісокористувачів про анулювання спеціального дозволу видається протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття, безоплатно.

Підставою для переоформлення спеціального дозволу є зміна найменування або місцезнаходження юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місця проживання фізичної особи, фізичної особи — підприємця.

Переоформлення спеціального дозволу здійснюється за заявою суб’єкта лісових відносин, до якої додається дозвіл, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого спеціального дозволу становить п’ять робочих днів з дня одержання заяви про його переоформлення.

Видача дубліката спеціального дозволу здійснюється за заявою суб’єкта лісових відносин, у разі його втрати або пошкодження.

Строк видачі дубліката спеціального дозволу становить три робочих дні з дня одержання заяви про його видачу.

Строк дії лісорубного квитка на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування становить один рік і чотири місяці, та закінчується не пізніше 1 квітня наступного року.

Строк дії лісорубного квитка, виданого власниками лісів або постійними лісокористувачами, встановлюється не пізніше 1 квітня наступного року.

Строк дії лісового квитка встановлюється власниками лісів або постійними лісокористувачами, але не пізніше 31 грудня поточного року.”;

3) друге речення статті 71 викласти в такій редакції: “Видача спеціальних дозволів на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування в розмірах, що перевищують розрахункову лісосіку, забороняється.”

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру, щодо їх приведення у відповідність із нормами Законів України “Про адміністративні послуги” та “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законопроект розроблено на виконання пункту 1 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 357-р (далі – План заходів щодо дерегуляції господарської діяльності), яким встановлено завдання щодо удосконалення дозвільних процедур у сфері господарської діяльності шляхом запровадження процедури видачі документів дозвільного характеру за допомогою засобів телекомунікацій (в електронному вигляді) та скорочення переліку документів, які суб’єктові господарювання необхідно подати для одержання документа дозвільного характеру.
У розумінні норм Закону України “Про адміністративні послуги“ (далі – Закон про адміністративні послуги) видача документів дозвільного характеру, Перелік яких затверджений Законом України від 19.05.2011 № 3392 (далі – Перелік), є адміністративною послугою.

Відповідно до положень Закону про адміністративні послуги та Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності“ (далі – Закон про дозвільну систему) виключно законами, які регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюються:
необхідність одержання документів дозвільного характеру та їх види;
дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру;
перелік та вимоги до документів, необхідних для одержання дозвільних документів;
платність або безоплатність видачі (переоформлення, видачі дубліката, анулювання) документа дозвільного характеру;
строк видачі або надання письмового повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру;
вичерпний перелік підстав для відмови у видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання документа дозвільного характеру;
строк дії документа дозвільного характеру або необмеженість строку дії такого документа.

Проте, більшістю законодавчих актів, якими регулюється видача документів дозвільного характеру, не встановлені зазначені основні вимоги до порядку їх видачі. На сьогодні, такі вимоги визначені актами Уряду, відомчими актами, а в деяких випадках основні вимоги не передбачені жодним нормативно-правовим актом.
Крім того, змінами, внесеними до Закону про дозвільну систему законами від 09.04.2014 № 1193 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру” та
від 13.05.2014 № 1252 “Про внесення змін до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності“ щодо вдосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру, оформлених центральними органами виконавчої влади”, передбачено одержання дозвільними органами погоджень та висновків, необхідних для видачі дозволів, без залучення суб’єктів господарювання, а також анулювання дозвільних документів у судовому порядку.
Відсутність встановлених на рівні закону основних вимог до видачі документів дозвільного характеру ускладнює для суб’єктів господарювання процедуру їх одержання та може бути підставою для здійснення дозвільними органами корупційних діянь.
Під час роботи над проектом Закону враховані положення розробленого Мінекономрозвитку на виконання пункту 5 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру, у тому числі шляхом поширення застосування декларативного (реєстраційного, заявницького) принципу”.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону розроблено з метою приведення законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру, у відповідність до вимог Закону про адміністративні послуги та Закону про дозвільну систему, а також на виконання пункту 1 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності.

Законопроект спрямований на закріплення на законодавчому рівні основних вимог до видачі документів дозвільного характеру (з урахуванням норм Закону про адміністративні послуги), а саме:
— необхідність одержання дозволів;
— дозвільний орган, уповноважений їх видавати;
— перелік та вимоги до документів, необхідних для одержання дозволу;
— платність або безоплатність видачі (переоформлення, видачі дубліката, анулювання) дозволу;
— строк видачі або надання письмового повідомлення про відмову у видачі дозволу;
— вичерпний перелік підстав для відмови у видачі, переоформленні, видачі дубліката, анулюванні дозволу;
— строк дії дозволу або необмеженість строку його дії.

Також, передбачено внести зміни до Закону України “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” з метою узгодження норм вказаного Закону з нормами інших законів, якими передбачена необхідність одержання документів дозвільного характеру.
Закріплення на законодавчому рівні вказаних вимог сприятиме узгодженню між собою законодавчих актів, що регулюють видачу документів дозвільного характеру, та підвищенню рівня захисту підприємців.

3. Правові аспекти

Законодавчі акти у даній сфері правового регулювання:
“Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”;
“Про адміністративні послуги”;
“Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”;
Водний кодекс України;
Кодекс торговельного мореплавства України;
Земельний кодекс України;
Лісовий кодекс України;
Гірничий закон України;
“Про охорону навколишнього природного середовища”;
“Про природно-заповідний фонд України”;
“Про екологічну експертизу”;
“Про пестициди і агрохімікати”;
“Про відходи”;
“Про рослинний світ”;
“Про перевезення небезпечних вантажів”;
“Про охорону атмосферного повітря”;
“Про тваринний світ”;
“Про Червону книгу України”;
“Про охорону земель”;
“Про рекламу”;
“Про державну експертизу землевпорядної документації”;
“Про благоустрій населених пунктів”;
“Про автомобільні дороги”;
“Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів”;
“Про карантин рослин”;
“Про захист тварин від жорстокого поводження”;
“Про ветеринарну медицину”;
“Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів”;
“Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”;
“Про насіння і садивний матеріал”.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону погоджено із зауваженнями, які враховано частково – Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України і Міністерством екології та природних ресурсів України
Відповідно до § 39 Регламенту Кабінету Міністрів України проект вважається погодженим без зауважень Міністерством аграрної політики та продовольства України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації
У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.
Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції
У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект було розміщено на офіційному сайті Мінекономрозвитку з метою оприлюднення та отримання пропозицій відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. Отримані від суб’єктів господарювання пропозиції були частково враховані при доопрацюванні проекту Закону.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону має на меті удосконалення процедур видачі документів дозвільного характеру суб’єктам господарювання та підвищення рівня їх правового захисту.

10.1. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація Закону України не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Реалізація проекту Закону забезпечить закріплення на законодавчому рівні вимог до видачі документів дозвільного характеру, зокрема, встановлення єдиних вимог щодо переліку документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, строку видачі або надання письмового повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру, вичерпного переліку підстав для відмови у видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання документа дозвільного характеру.

Закріплення на законодавчому рівні основних вимог до видачі документів дозвільного характеру сприятиме удосконаленню механізму правового регулювання відносин, що виникають між дозвільними органами, адміністраторами та суб’єктами господарювання у зв’язку з видачею документів дозвільного характеру, та підвищенню рівня захисту підприємців.

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України Айварас АБРОМАВИЧУС

____ _____________ 2015 р.

Lisy

Погода у Чернігові
Апрель 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
© 2018 Чернігівське обласне управління лісового та мисливського господарства  Войти